Reklamacja i gwarancja

1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego Towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nie ukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu.
2. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze Towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych.
3. Sprzedawca w przypadku reklamacji wagowych ma prawo domagać się zdjęć z ważenia, świadectwa legalizacji wagi oraz jakichkolwiek innych urządzeń pomiarowych.
4. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze Towaru, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od odbioru Towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw jakościowych.
5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
9. Kwestionowany Towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji Sprzedawcy przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia, tj. przesłania informacji przez Sprzedawcę.
10. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy Towar został niewłaściwie zastosowany lub przetworzony, oraz niewłaściwie składowany.